۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر

منابع آزمون ارتقا 

رشته تخصصی سال سوالات کلید
جراحی عمومی 94 انتخاب کنید انتخاب کنید
جراحی عمومی 95 انتخاب کنید انتخاب کنید
جراحی عمومی 96 انتخاب کنید انتخاب کنید