۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

                                             

                                   جهت مشاهده برنامه آنکالی سال1398اساتید گروه جراحی روی آیکون مربوطه کلیک نمائید.  

                               

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

 

                                  جهت مشاهده برنامه آنکالی سال1397اساتید گروه جراحی روی آیکون مربوطه کلیک نمائید.  

                               

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

 

                                     جهت مشاهده برنامه آنکالی سال1396اساتید گروه جراحی روی آیکون مربوطه کلیک نمائید.