۱۴۰۰ جمعه ۲۴ ارديبهشت

                                             

                           جهت مشاهده برنامه آنکالی سال1400اساتید گروه جراحی روی آیکون مربوطه کلیک نمائید.  

                                

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                                                          

                             

                       جهت مشاهده برنامه آنکالی سال1399اساتید گروه جراحی روی آیکون مربوطه کلیک نمائید.  

                               

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                جهت مشاهده برنامه آنکالی سال1398اساتید گروه جراحی روی آیکون مربوطه کلیک نمائید.  

                               

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

 

                                  جهت مشاهده برنامه آنکالی سال1397اساتید گروه جراحی روی آیکون مربوطه کلیک نمائید.  

                               

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

 

                                     جهت مشاهده برنامه آنکالی سال1396اساتید گروه جراحی روی آیکون مربوطه کلیک نمائید.