۱۴۰۰ جمعه ۲۴ ارديبهشت

                      ایام هفته                              گزارش صبحگاهی                 راند                        درمانگاه  

 

                       شنبه                                       دکتر هادوی                 دکتر هادوی                دکتر هادوی 

                     یکشنبه                                  دکتر ابوالحسنی           دکتر ابوالحسنی          دکتر ابوالحسنی 

                     دوشنبه                                                                  برنامه آموزشی گروه 

                    سه شنبه                                دکتر واحدیان                دکتر واحدیان                دکتر واحدیان 

                   چهارشنبه                             دکتر آرایش خواه           دکتر آرایش خواه           دکتر آرایش خواه

                    پنجشنبه                                                                 برنامه آموزشی گروه