۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

                                                                                           

                                                                                              دکتر محمدرضا لشکری زاده
 
                                                                 رشته تخصصی : فوق تخصص توراکس
 
                                                                           رتبه علمی : دانشیار

                                                                     معاون پژوهشی گروه جراحی 

 

 

 

شرح وظایف معاون پژوهشی گروه:

کمک به مدیر گروه دربرنامه ریزی واجرای امور پژوهشی

تشکیل جلسات شورای پژوهشی و مدیریت آنها

بررسی طرحهای تحقیقاتی و اعلام نظردرباره آنها

برنامه ریزی برای حفظ پویایی پژوهشی گروه