۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن
منشی گروه جراحی: فرحناز بارانی 
 
شرح وظایف:    
- انجام امور مربوط به اتوماسیون اداری
  - انجام  امورمربوط به سیستم سما 
  - انجام امور مربوط مربوط به دانشجویان، کارورزان، دستیاران                  
  - انجام امور مربوط به جلسات گروه، برگزاری کلاس ها   
  - ...
 
 
کارشناس گروه جراحی: افسانه امامی پور
 
شرح وظایف:     
- فعال سازی سایت، بروزرسانی اطلاعات گروه در سایت دانشگاه  
- بررسی مستندات پرونده های گروه 
- پشتیبانی سیستم شعاع 
- پوشش نیازهای آموزشی گروه   
- برگزاری آزمون های الکترونیکی گروه 
 -...